Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od zakupu w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący otrzymał już zamówione artykuły, zobowiązany jest do odesłania ich na adres Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa na swój koszt.
 3. Odwołanie może zostać skutecznie uznane dopiero po otrzymaniu przez Knauf Sp. z o.o. artykułów z odwołanego Zamówienia.
 4. Knauf Sp. z o.o. zwraca koszt zakupionych artykułów, pomniejszony o koszt wysyłki do Kupującego oraz wystawia fakturę korygującą:

  a.       po otrzymaniu zwrotu zakupionych artykułów
  b.      po stwierdzeniu, że artykuły zostały zwrócone w ilości  oraz w takim stanie, w jakim zostały wysłane do Kupującego

 

REKLAMACJE

 1. Przyjmując przesyłkę od kuriera Kupujący ma obowiązek:

  a.       sprawdzić  zgodność przesyłki z listem przewozowym pod względem ilości  przesyłek (kartonów) oraz ich wyglądu zewnętrznego (całe lub uszkodzone)
  b.      otworzyć przesyłkę   i w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę sprawdzićzgodność dostawy ze swoim Zamówieniem pod względem asortymentu, ilości oraz widocznych  wad jakościowych. Kopia zamówienia, która w przypadku  stwierdzenia niezgodności stanowi Protokół Reklamacyjny, znajdować się będzie wewnątrz przesyłki.
   
 2. W przypadku stwierdzenia  niezgodności przesyłki z listem przewozowym oraz zewnętrznego uszkodzenia paczek  (pkt. 1 a.) Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki . Przesyłka wraca wówczas na adres nadawcy, czyli spółki Knauf Sp. z o.o., która reklamuje wykonanie usługi w firmie kurierskiej.
 3. W przypadku przyjęcia przesyłki mimo niezgodności  z listem przewozowym co do ilości i zewnętrznej jakości paczek, Kupujący  nie będzie mógł reklamować realizacji zamówienia w sklepie www.sklep.knauf.pl 
 4. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki, koszt  zwrotu przesyłki do Knauf Sp. z o.o. oraz koszt ponownej wysyłki do Kupującego ponosi Kupujący.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności  dostawy z zamówieniem (pkt. 1.b), Kupujący na kopii zamówienia wypełnia Protokół Reklamacyjny z datą dostawy,  podając niezgodności:

  - nie zgadza się asortyment: zamiast zamówionych artykułów dostarczono ……………..
  - nie zgadza się ilość:  zamiast zamówionej ilości dostarczono ……………………….
  - dostarczone artykuły posiadają  widoczne wady jakościowe  (napisać krótko, jakie, dołączyć zdjęcie) ………………………..

  Niezgodności zawarte w  ProtokoleReklamacyjnym  musi potwierdzić swoim podpisem kurier, bez którego  Protokół Reklamacyjny jest nieważny.  Formularz Protokołu Reklamacyjnego  dostarczany jest z każdą przesyłką.
   
 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności asortymentu z Zamówieniem , Kupujący ma obowiązek odmowy przyjęcia przesyłki oraz dostarczenia  do nadawcy Protokołu Reklamacyjnego. W tym przypadku przesyłka wraca do nadawcy na jego koszt.
 7. Protokół Reklamacyjny należy wysłać mailem na adres sklep@knauf.pl lub tradycyjną  pocztą na adres Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, jak najszybciej, ale najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych,  licząc od  daty sporządzenia protokołu, która jest równocześnie datą dostawy zamówionych artykułów.  W przypadku Protokołu Reklamacyjnego  wysyłanego tradycyjną pocztą  dwutygodniowy termin złożenia reklamacji biegnie od daty dostawy reklamowanych artykułów do dnia wpływu Protokołu Reklamacyjnego w Knauf Sp. z o.o.
 8. W przypadku niedostarczenia Protokołu Reklamacyjnego w terminie  2 tygodni kalendarzowych od daty dostawy lub dostarczenia  go bez podpisu  kuriera, reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 9. Kupujący ma prawo  poddawać reklamacji zakupione artykuły również z powodu ukrytych wad jakościowych, o ile takie stwierdzi , dokona Zgłoszenia Reklamacyjnego oraz odeśle reklamowane artykuły w terminie 8 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu roku od daty odbioru zamówionych artykułów.
 10. Knauf Sp. z o.o., prowadząca sklep internetowy www.sklep.knauf.pl , rozpatrzy każdy, właściwie dostarczony Protokół Reklamacyjny i każde prawidłowo  dostarczone Zgłoszenie Reklamacyjne, udzielając pisemnej odpowiedzi Kupującemu w ciągu 2 tygodni roboczych licząc od daty wpływu Protokołu Reklamacyjnego lub Zgłoszenia Reklamacyjnego oraz informując o uznaniu bądź nieuznaniu danej reklamacji.
 11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Knauf. Sp. z o.o. :

  -  dośle  na swój koszt na adres Kupującego brakujące ilości  zgłoszone w Protokole Reklamacyjnym
  - artykuł reklamowany z uwagi na widoczne lub  ukryte wady wymieni na wolny od wad  lub obniży jego cenę w zależności od rodzaju wady,
  - zwróci Kupującemu koszt odesłania reklamowanego artykułu na adres Knauf Sp. z o.o., poniesie koszt dostawy artykułu pozbawionego wad w zamian za reklamowany artykuł
  - ewentualnie uzgodni z Kupującym inny sposób załatwienia reklamacji.
   
 12. Załatwienie reklamacji w  sposób opisany powyżej wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.