Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KNAUF

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady dokonywania zakupów
hurtowych w sklepie internetowym Knauf, działającym pod adresem http://www.sklep.knauf.pl. Sklep ten prowadzony jest przez spółkę Knauf Sp. z o.o.,
z siedzibą w 02-229 Warszawa, ul. Światowa 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036059, NIP 521-100-34-23, kapitał zakładowy: 4.000.000 zł.

 

§1
Definicje

 

Użyte w Regulaminie poniższe wyrażenia oznaczają odpowiednio:

1)     Sprzedający – Knauf Sp. z o.o.

2)     Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem http://www.sklep.knauf.pl, prowadzący sprzedaż hurtową towarów znajdujących się w ofercie tego sklepu, za pośrednictwem sieci Internet, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

3)     Kupujący – podmiot gospodarczy z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dokonujący zakupów hurtowych w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej

4)     Towary – produkty znajdujące się w aktualnej ofercie sprzedaży hurtowej Sklepu

5)     Zamówienie – zestaw Towarów zawartych w zamówieniu Kupującego, składanym drogą elektroniczną w ramach zakupów hurtowych w Sklepie

6)     Strony Sklepu – witryna internetowa http://www.sklep.knauf.pl

7)     Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

8)     Cena – cena brutto Towaru wyrażona w PLN, uwzględniająca podatek VAT

9)     Zapłata za Towar – przelew bankowy, pocztowy, zapłata kartą kredytową lub zapłata gotówką „za pobraniem”

 

§2
Zamówienie

 

1.      Sklep prowadzi sprzedaż hurtową Towarów na podstawie przyjętych Zamówień złożonych wyłącznie przez Kupujących. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

2.      Sklep przyjmuje do realizacji wyłącznie prawidłowo złożone i wypełnione Zamówienia, zawierające wszystkie niezbędne dane do ich realizacji.

3.      Zamówienie obejmuje wyłącznie Towar wymieniony w danym opisie Towaru.

4.      Złożenie Zamówienia oznacza złożenie oferty przez Kupującego na warunkach określonych Regulaminem.

5.      Towary prezentowane na Stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje zawarte na Stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupujących.

6.      Umowa sprzedaży Towaru na podstawie złożonego przez Kupującego Zamówienia zostaje zawarta po łącznym spełnieniu następujących warunków:

a)      otrzymaniu przez Kupującego na adres e-mail podany w Zamówieniu elektronicznego potwierdzenia, że Zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedającego do realizacji;

b)      dokonaniu przez Kupującego we wskazany w Zamówieniu sposób zapłaty za Towar wraz z ewentualnymi kosztami jego dostarczenia, chyba że Kupujący wskaże w Zamówieniu płatność przy odbiorze Towaru.

7.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, które w szczególności zostały złożone w sposób nieprawidłowy, niepełny, z podaniem nieprawdziwych danych, przez podmiot nieuprawniony, lub złożonych niezgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, bądź też gdy istnieją uzasadnione wątpliwości odnośnie rzetelności lub wiarygodności Kupującego.

8.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego zawartych w Zamówieniu.

9.      Składanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku, a ich realizacja odbywa się w dniach roboczych i godzinach pracy Sprzedającego.

10.   Potwierdzenie istotnych postanowień zawartej umowy sprzedaży Towarów następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu, wraz z dostawą Towaru, faktury VAT.

11.   Obecność Towarów na Stronach Sklepu nie jest jednoznaczna z pełną dostępnością Towaru. W przypadku niedostępności Towarów, lub ich części, objętych Zamówieniem, Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).

12.   W przypadku, gdy Towar jest niedostępny i nie ma możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy sprzedaży Towaru w terminie 30 dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za Towar, Sprzedający zwróci Kupującemu bezzwłocznie zapłaconą należność za Towar. Wszelkie inne roszczenia Kupującego z tytułu odstąpienia od umowy przez Sprzedającego są wykluczone.
 

§3
Dostawa

 

1.      Realizacja Zamówienia rozpoczyna się od wpływu drogą elektroniczną Zamówienia do Sklepu, złożonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, po pozytywnym zakończeniu procedury przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.

2.      Sprzedający realizuje Zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty  dokonania przedpłaty  lub  daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, w przypadku wybrania płatności przy odbiorze. 

3.      Towary dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedającym firmy kurierskiej, na podany przez Kupującego w Zamówieniu adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.      Kupujący ma możliwość odbioru Towaru we własnym zakresie, po uprzednim dokonaniu zapłaty za Towar oraz uzgodnieniu ze Sprzedającym miejsca, daty i godziny odbioru Towaru. Warunki odbioru własnego zamówionego Towaru zostaną potwierdzone przez Sprzedającego w potwierdzeniu Zamówienia.

5.      W przypadku nieodebrania przez Kupującego dostarczonego Towaru w terminie określonym w potwierdzeniu Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego, ewentualnymi kosztami z tym związanymi może zostać obciążony Kupujący.

6.      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnymi lub niedokładnymi danymi podanymi przez Kupującego w Zamówieniu, jak również działaniami lub zaniechaniami firmy kurierskiej.

7.      Kupujący zobowiązany jest do odebrania zamówionego i dostarczonego Towaru oraz zapłaty Ceny wraz z ewentualnymi kosztami dostawy Towaru.

8.      W przypadku stwierdzenia  uszkodzenia przesyłki  Kupujący ma obowiązek żądać od kuriera sporządzenia protokołu reklamacyjnego  na druku firmy kurierskiej oraz reklamować dostawę u kuriera.

 

§4
Cena Towaru, koszty dostawy, płatność

 

1.      Ceny Towarów zamieszczone na Stronach Sklepu są cenami brutto, bez kosztów dostawy, wyrażone w złotych polskich, uwzględniające podatek VAT. Ceny obejmują wyłącznie Towary wymienione w opisie Towarów.

2.      Koszty dostawy zostaną doliczone do Ceny Towarów zgodnie z następującym schematem:

a)      ryczałtowy koszt dostawy Towarów o łącznej wartości do 500 zł brutto wynosi 20 zł brutto

b)      ryczałtowy koszt dostawy Towarów przy płatności „za pobraniem” przy odbiorze Towaru (bez względu na wartość Towaru) wynosi 25 zł brutto

c)      koszt dostawy Towarów o łącznej wartości powyżej 500 zł brutto jest wliczony w Cenę Towaru

d)      przy odbiorze własnym Towaru Kupujący nie ponosi kosztów dostawy Towaru

3.      Ceny podane przy każdym Towarze, jak również ewentualne koszty dostawy Towaru, są wiążące w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.

4.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu (oraz kosztów dostawy Towaru), wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach internetowych Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na Ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany Ceny, lub warunków akcji promocyjnych.

5.      Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony Towar w wybranej przez siebie i wskazanej w Zamówieniu, następującej formie płatności:

a)      płatność gotówkowa „za pobraniem” przy odbiorze Towaru, dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej i uiszczana na ręce kuriera;

b)      przelew bankowy lub pocztowy na rachunek bankowy Sprzedającego w mBank S.A. na rachunek bankowy nr: 39 1140 2105 0000 5616 4000 1001;

c)      płatność z rachunku bankowego on-line, kartą kredytową, za pośrednictwem systemu PayU, lub innych systemów płatności on-line (w przypadku płatności kartą kredytową należność pobierana jest w chwili potwierdzenia płatności przez system płatności).

6.      Towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu zapłaty pełnej Ceny za Towar wraz z ewentualnymi kosztami dostawy przez Kupującego.
 

§5
Ochrona danych osobowych

 

1.      Przetwarzanie danych osobowych Kupującego odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na stronie http://www.knauf.pl.

2.      Przekazanie przez Kupującego danych osobowych następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

3.      Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży Towarów oraz w celach rozpatrzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania Zamówienia lub rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4.      Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze handlowym lub reklamowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest koniecznym warunkiem realizacji Zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Kupującego poprzez zaznaczanie odpowiedniej opcji na Stronach Sklepu.

 

§6
Postanowienia końcowe

 

1.      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży Towaru lub realizację Zamówienia spowodowane siłą wyższą.

2.      Za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Kupującego, lub błędnych danych wskazanych w Zamówieniu, odpowiedzialność ponosi Kupujący.

3.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na Stronach Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane zgodnie z warunkami Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.

4.      Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z działalności Sklepu i zawartych umów sprzedaży Towarów lub realizacji Zamówień jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

5.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnego pod adresem http://www.knauf.pl, a w pozostałym zakresie – przepisy kodeksu cywilnego.

6.      Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 1 lipca 2013 r.